Γραμματική Λατινικών


Αρχαία Γραμματική Α' Λυκείου

Περιεχόμενα:

1. Ουσιαστικά

2. Επίθετα - Παραθετικά

3. Αντωνυμίες

4. Καταλήξεις ρημάτων

5. Βοηθητικό ρήμα sum

6. Ομαλά ρήματα (amo, deleo, lego, audio)

7. Aποθετικά ρήματα

8. Ημιαποθετικά ρήματα

9. Ρήματα σε - io

10. Ανώμαλα ρήματα

  • possum

  • volo

  • nolo

  • malo

  • eo

  • fero

  • feror

  • fio

11. Προστακτική


www.e-filologos.gr
Θεολόγος A. Αμελίδης


Copyright (c) e-filologos.gr