Μεσαιωνική & Νεότερη Ιστορία
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ


Αρχαία Γραμματική Α' Λυκείου

Περιεχόμενα:

Κεφάλαιο Πρώτο
Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων
και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843)

1. Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της Αυτοκρατορίας
(565-610)

2. Η βασιλεία του Ηράκλειου (610-641). Αποφασιστικοί
αγώνες και μεταρρυθμίσεις

3. Η εμφάνιση του Ισλάμ

4. Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους
5. Η εικονομαχία
6. Κοινωνία και οικονομία
7. Σλάβοι και Βούλγαροι
8. Το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων
και των Καρολίδων
Κεφάλαιο Δεύτερο
Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της εικονομαχίας ως
το σχίσμα των δύο εκκλησιών (843-1054)
1. Προοίμιο της ακμής του Βυζαντίου (843-867)
2. Οικονομία
3. Κοινωνία
4. +ιοίκηση και νομοθεσία
5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου
6. Οι διάδοχοι του Βασιλείου Β΄ (1025-1054)
7. Οικονομία και κοινωνία στη δυτική Ευρώπη.
Το σύστημα της φεουδαρχίας
83
Κεφάλαιο Τρίτο
Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της
Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους (1054-1204)
1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081) 87
2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών 92
3. Η ανατολική πολιτική των Κομνηνών. Η εξάπλωση του
Ισλάμ και η απώλεια της Μικράς Ασίας
95
4. Η ιταλική και βαλκανική πολιτική των Κομνηνών 97
5. Οικονομικές μεταβολές στη δυτική Ευρώπη 101
6. Κοινωνία και εξουσία στη δυτική Ευρώπη 105
7. Οι σταυροφορίες 110
Κεφάλαιο Τέταρτο
Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453).
Ο ύστερος μεσαίωνας στη Δύση

1. Τα λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων 118
2. Τα ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 123
3. Μιχαήλ Η΄ και Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγοι 127
4. Προσπάθειες ανόρθωσης της αυτοκρατορίας και εμφύλιος
πόλεμος
132
5. Η άνοδος της σερβικής δύναμης υπό τον Στέφανο +ουσάν
(1331-1335)
134
6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους 136
7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 141
8. Η δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του ύστερου μεσαίωνα 146
Κεφάλαιο Πέμπτο
Ο μεσαιωνικός πολιτισμός: Γράμματα, επιστήμες, τεχνολογία, τέχνη
1. Ο βυζαντινός πολιτισμός 152
2. Ο μεσαιωνικός δυτικός πολιτισμός 168
3. Η βυζαντινή πολιτισμική παράδοση στους βαλκανικούς
λαούς και τη Ρωσία
177
4. Ο αραβικός πολιτισμός 179
Κεφάλαιο Έκτο
Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις ανακαλύψεις των
νέων χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648)

1. Από τον μεσαίωνα στους νέους χρόνους 183
2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός 189
3. Οι ανακαλύψεις 196
4. Η θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555) 205
5. Η Ανατολή υπό την οθωμανική κυριαρχία 216
6. Η μέση και ύστερη λατινοκρατία στον ελλαδικό χώρο
(1460-1650) και την Κύπρο (15ος-16ος αι.)
228
7. Ο ανταγωνισμός των ευρωπαϊκών δυνάμεων και ο
τριακονταετής πόλεμος (1618-1648)
236
8. Ο πολιτισμός της αναγέννησης 239
Κεφάλαιο Έβδομο
Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το συνέδριο της Βιέννης
(1815)
1. Ο Διαφωτισμός 250
2. Οικονομικές εξελίξεις: Απαρχές της βιομηχανικής επανά-
στασης και οικονομικές θεωρίες
263
3. Η αμερικανική επανάσταση 268
4. Η γαλλική επανάσταση και η ναπολεόντεια περίοδος
(1789- 1815)
274
5. Το τέλος της λατινοκρατίας στον ελληνικό χώρο 294
6. Η παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας 296
7. Η πνευματική ζωή κατά το 17ο και 18ο αιώνα 304
8. Η ελληνική πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία κατά
την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας
316
Χρονολογικοί πίνακες ιστορικών γεγονότων
Χρονολογικοί πίνακες Επιστημών - Γραμμάτων – Τεχνών
του Μεσαίωνα - Αναγέννησης - Διαφωτισμού
321
332
Πίνακες βυζαντινών δυναστειών
Πίνακας ονομαστικός βυζαντινών αυτοκρατόρων
342
370

www.e-filologos.gr
Θεολόγος A. Αμελίδης


Copyright (c) e-filologos.gr