Θεματογραφία Αρχαίων Ελληνικών
Τόμος Β


Αρχαία Γραμματική Α' Λυκείου

Περιεχόμενα:

Θέμα   1ο    Πλάτων,  Γοργίας      519 Β – C
Θέμα   2ο     Πλάτων,  Μενέξενος  VIII, 238 C- D
Θέμα   3ο     Πλάτων, Πολιτεία    Α 347 b-d
Θέμα   4ο     Πλάτων,  Πολιτεία    E 473 d-e
Θέμα   5ο     Πλάτων,  Πολιτεία   ΣΤ 489 b-c
Θέμα   6ο    Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία   XIV       1 – 2
Θέμα   7ο     Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία   XΧΙ       1– 3
Θέμα   8ο     Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία   XΧXVΙ  1– 2
Θέμα   9ο     Αριστοτέλης, Πολιτικά                      ΙΙ          7 – 1
Θέμα 10ο     Αριστοτέλης, Πολιτικά                      ΙΙ 9, 18-20
Θέμα  11ο    Θουκυδίδης,  Ιστορίαι                         Η  81
Θέμα  12ο   Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία   VΙΙΙ, 1-2
Θέμα  13ο   Ισοκράτης, Παναθηναϊκός     132 – 134
Θέμα  14ο   Ισοκράτους, Περι  Ειρήνης       10 -  11
Θέμα  15ο   Ισοκράτης,  Περι  Ειρήνης       64 –  65
Θέμα  16ο  Δημοσθένης, Περί του στεφάνου     46 –   47
Θέμα  17ο   Δημοσθένης, Περί του στεφάνου   102 – 103
Θέμα  18ο   Δημοσθένης, Κατά Τιμοκράτους   139 -  140
Θέμα  19ο   Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου                6 –    8
Θέμα  20ο   Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος       169 – 170
Λεξιλόγιο πολιτικών όρων

www.e-filologos.gr
Θεολόγος A. Αμελίδης


Copyright (c) e-filologos.gr